BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 894/BNN-TCTL
V/v củng cố, nâng cấp các tuyến đê bảo vệ khu vực Tam Thanh, Lập Thạch, Lương Phú - Quảng Oai, Ba Vì.
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/tp.Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc.

Ngày 14 tháng 1 năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2011/NĐ-CP về việc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thống sông Hồng, trong đó có việc củng cố, nâng cấp các tuyến đê bảo vệ khu vực Tam Thanh, Lập Thạch, Lương Phú - Quảng Oai, Ba Vì (tại mục d, khoản 4, Điều 3). Để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn đê điều và phòng chống lụt năm 2011 và những năm tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố:
- Khẩn trương tổ chức và triển khai thực hiện quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thỏa thuận, trong đó ưu tiên việc lập quy hoạch đê điều.
- Chủ động lập, phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê bảo vệ khu vực Tam Thanh, Lập Thạch, Lương Phú – Quảng Oai, Ba Vì theo nội dung Quyết định số
2068/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch đê điều.
- Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủy lợi) mỗi quý một lần vào ngày 25 các tháng cuối quý.
Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/tp quan tâm chỉ đạo thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, TCTL (VT, QLĐ, QLQHKH-3b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học