BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 894/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Campuchia

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Đỗ Khoa.
(Số 51/9 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BCTngày 15/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từCampuchia; Căn cứ công hàm số 435.RCGC/2013 ngày 26/12/2013 của Tổng Lãnh sựquán Vương quốc Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Thươngmại Đỗ Khoa tại công văn số 001/CV-ĐK ngày 21/01/2014 về việc nhập khẩu gỗnguyên liệu từ Campuchia, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

- Công ty TNHH Thương mại Đỗ Khoađược làm thủ tục nhập khẩu 2.000m3 (hai ngàn mét khối) gỗ nguyênliệu từ Campuchia từ Công ty Great Field (Cambodia) International Limited. Thủtục nhập khẩu hàng hóa thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Loại hình nhập khẩu: theo đăng kýcủa Công ty theo quy định hiện hành;

- Khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàngđầu tiên, Công ty xuất trình bản gốc văn bản này cho Cục Hải quan tỉnh, thànhphố nơi có cửa khẩu nhập để được cấp Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập khẩutheo hướng dẫn về trừ lùi giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại công vănsố 170/TCHQ-GSQL ngày 12/01/2012 của Tổng cục Hải quan.

Văn bản này sử dụng để theo dõi,quản lý số lượng hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Đỗ Khoa. Việc nhậpkhẩu gỗ phải theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BCT dẫn trên. Kếtthúc việc nhập khẩu số lượng 2.000m3 gỗ được phép nhập khẩu, Công tycó trách nhiệm liên hệ với cơ quan Hải quan để thanh khoản theo đúng quy địnhhiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh