BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 894/TCHQ-GSQL
V/v dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 9141/HQHP-GSQL ngày 07/12/2015 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan đối với hàng hóa quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP : Thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy trình 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

2. Việc dừng hàng qua khu vực giám sát hải quan đối với hàng hóa ngoài loại hình quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ (hàng vận chuyển độc lập, hàng lưu tại kho, bãi, cảng...):

a) Trước mắt thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC của B Tài chính.

b) Về lâu dài, Tổng cục Hải quan sẽ nâng, cấp hệ thống để có chức năng dừng hàng qua khu vực giám sát hải quan đối với loại hình hàng hóa này và sẽ hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Tng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL về Hải quan, Cục CNTT & TK Hải
quan (để t/h);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
V
ũ Ngọc Anh