Công Văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ SỐ 894 TCT/NV1 NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 2002
VỀ VIỆC GIẢI ĐÁP CHÍNH SÁCH THUẾ

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Bạc Liêu,

Trảlời công văn số 871/CT-NV ngày 31-1-2002 của Cục thuế tỉnh Bạc Liêu về việc thuthuế hoạt động khảo sát, thiết kế; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 2, Mục I,Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29-12-2000 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì các cơ sở hoạt động sản xuất, kinhdoanh có trụ sở chính ở một địa phương nhưng có các cơ sở hạch toán phụ thuộc ở một điạ phươngkhác thì cơ sở kinh doanh phải đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế nơi đóng trụsở, cơ sở hạch toán phụ thuộc phải đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng với cơquan thuế địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở.

Riêng các tổ chức, cá nhân thựchiện dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế hoặc các hợp đồng tư vấn, dịch vụ, đăngký, kê khai nộp thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụ sở.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Cục thuếtỉnh Bạc Liêu xác định đối tượng để thu thuế đúng chế độ. Trường hợp trong hợp đồng xây dựng, lắp đặt bao gồm cảtư vấn, khảo sát, thiết kế thì cơ sở xây dựng kê khai, nộp thuế tại nơi có côngtrình xây dựng toàn bộ hợp đồng.

Việc đề nghị của Cục thuế tỉnh BạcLiêu thu thuế giá trị gia tăng đối với các cơ sở từ địa phương khác đến BạcLiêu tư vấn, khảo sát, thiết kế là không đúng với hướng dẫn của Thông tư số122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 của Bộ Tài chính nêu trên.

Đối với các cơ sở từ địa phươngkhác đến Bạc Liêu xây dựng, lắp đặt thì phải đăng ký, nộp thuế giá trị gia tăngtheo hướng dẫn tại điểm 3, Mục I, Phần C Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29-12-2000 của Bộ Tàichính.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bạc Liêu biết, thựchiện.