TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 894/TCT-TNCN
V/v: Tính thuế đối với người nước ngoài không hiện diện ở VN nhưng có thu nhập phát sinh tại VN

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần truyền thông Trí Việt

Trả lời Công văn đề ngày 17/11/2005 của Công ty cổ phần truyền thông Trí Việt về việc tính thuế đối với người nước ngoài không hiện diện ở Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2, Mục I, phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì:

Trường hợp Công ty mua kịch bản phim truyền hình của cá nhân là người nước ngoài, thì cá nhân người nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ 10% tính trên doanh thu từ tiền bán bản quyền kịch bản phim truyền hình. Công ty cổ phần truyền thông Trí Việt có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế khi thanh toán cho cá nhân nước ngoài và kê khai, nộp thuế vào NSNN theo quy định tại Thông tư này.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, ĐTNN, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc