ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 894/UBND-XD
V/v Thực hiện các công việc liên quan đến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bắc Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- UBND thành phố Bắc Giang;
- Sở Xây dựng.

Thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựngtại Văn bản số 603/BXD-KTQH ngày 09/4/2013 về việc góp ý đồ án điều chỉnh quyhoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Phó Chủtịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn có ý kiến như sau:

UBND thành phố Bắc Giang và Đơn vịtư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang, cần rút kinhnghiệm trong việc tổ chức triển khai, nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh quy hoạchchung thành phố Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong thời gianvừa qua; phải xây dựng kế hoạch cụ thể trong thời gian tới để thực hiện cáccông việc liên quan đến đồ án điều chỉnh quy hoạch chung; nghiêm túc, xem xét đánhgiá lại Đồ án và thực hiện các ý kiến của Bộ Xây dựng tại Văn bản số603/BXD-KTQH ngày 09/4/2013. Hoàn thiện Đồ án để xin ý kiến Bộ Xây dựng vàtrình duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, xong trong tháng 5/2013.

Sở Xây dựng đôn đốc, phối hợp vớiUBND thành phố Bắc Giang và Đơn vị tư vấn lập đồ án trong việc nghiên cứu, làmrõ, bổ sung chỉnh sửa các nội dung liên quan đến đồ án điều chỉnh quy hoạchchung thành phố Bắc Giang; nghiên cứu, xem xét kỹ các nội dung của Đồ án vàtham mưu đề xuất UBND tỉnh trong việc xin ý kiến Bộ Xây dựng, trình UBND tỉnhphê duyệt sau khi đã làm rõ, bổ sung chỉnh sửa các nội dung liên quan đến đồ ánđiều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm2050./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, XD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Hữu Nguyên