TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8940/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty TNHH Intertek Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Etown EW, 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM
MST: 0100773892-001

Trả lời văn bản số 01/ 13/10/HCM ngày18/10/2013 của Chi nhánh Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Điểm 2.11 Khoản 2 Điều 6 Thôngtư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thunhập doanh nghiệp (TNDN) có quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thunhập chịu thuế bao gồm:

“Khoản trích lập Quỹ dự phòng trợcấp mất việc làm (trừ trường hợp doanh nghiệp không thuộc diện bắt buộc thamgia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật được phép trích lập quỹ dựphòng trợ cấp mất việc làm); khoản chi trả trợ cấp mất việc làm cho người laođộng không theo đúng chế độ hiện hành.”

Căn cứ Điểm b.6 Khoản 2 Điều 2 Thôngtư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpcá nhân (TNCN) có quy định các khoản phụ cấp, trợ cấp được trừ khi xác định thunhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công bao gồm:

“Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấptai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôicon nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sauthai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiềntuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệpvà các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểmxã hội”.

Trường hợp Công ty chi trả trợ cấpthôi việc cho người lao động theo đúng quy định của Bộ luật Lao động thì khoảnchi trợ cấp này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuếTNDN và không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công củangười lao động. Trường hợp Công ty trả trợ cấp thôi việc cho người lao động vượtmức quy định của Bộ luật Lao động thì phần chi vượt mức không được tính vào chiphí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và phải tính vào thu nhậpchịu thuế TNCN của người lao động được tính thuế TNCN.

Cục Thuế TP thông báo để Chi nhánh Côngty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đãđược trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên
-P.KT2
-Phòng PC
-Lưu: VT, TTHT
2755-19093/2013-ntn

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga