BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 8949/BYT-BM-TE
V/v liều dùng mifepriston để chấm dứt thai kỳ.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc trung ương
- Các bệnh viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế

Thời gian vừa qua, Bộ Y tế nhận được báo cáo của Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em phản ánh ý kiến của địa phương và một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Nội dung phản ánh liên quan đến thông báo của Cục Quản lý Dược tại công văn số 18617/QLD-ĐK về việc sử dụng misoprostol để phối hợp với mifepriston trong chấm dứt thai kỳ trong tử cung bằng thuốc đối với tuổi thai đến hết 49 ngày, trong đó liều dùngmifepriston là 600mg, uống một liều duy nhất. Tuy nhiên theo Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành theo Quyết định số 4620/QĐ-BYT ngày 25/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế thì liều dùng chỉ là 200mgmifepriston.

Về việc này Bộ Y tế có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trong thời gian xem xét cập nhật Hướng dẫn Quốc gia về các dịchvụ Chăm sóc sức khỏe sinh sản, đề nghị:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạocác cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn;

- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;

thống nhất liều dùng mifepriston trong chấm dứt thai kỳtrong tử cung bằng thuốc đối với tuổi thai đến hết 49 ngày theo Hướng dẫn Quốcgia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành theo Quyết định số:4620/QĐ-BYT ngày 25/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị gửi vănbản về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em) để nghiên cứu, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để BC);
- Cục Quản lý Dược;
- Cục Quản lý KCB;
- Lưu: VT, BM-TE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến