BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 895/BNN-XD
V/v chế độ phụ cấp Dự án công trình Hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011
Kính gửi: - Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5
- Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP

Xét đề nghị của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 và ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 4874/LĐTBXH-LĐTL ngày 23/12/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
- Cho phép bổ sung các chế độ phụ cấp cho Dự án Hồ Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế như ý kiến tại công văn số 4874/LĐTBXH-LĐTL ngày 23/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể:
+ Phụ cấp lưu động: mức 0,4 so với mức lương tối thiểu chung.
+ Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: 20% so với mức lương tối thiểu chung;
+ Phụ cấp thu hút: 30% so với lương cấp bậc, chức vụ, lương chuyên môn, nghiệp vụ;
+ Chế độ ăn giữa ca: 5.000 đồng/người/ngày công định mức, khoản chi phí này không tính chung vào chi phí nhân công mà được tách riêng thành một mục đưa vào đuôi dự toán công trình. Chi phí này chỉ được tính đối với công nhân, viên chức trực tiếp làm việc tại công trình.
+ Phụ cấp trách nhiệm công việc cho những người làm một số công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc phải đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo với mức 0,2 so với mức lương tối thiểu chung.
+ Tiền làm đêm, thêm giờ theo quy định của nhà nước nếu các công trình, hạng mục công trình thực sự phải làm đêm, thêm giờ để đảm bảo tiến độ thi công.
Các chế độ phụ cấp trên được áp dụng cho tất cả các lực lượng tham gia quản lý, thi công trên công trường Hồ Tả Trạch và đối với các hạng mục, gói thầu đã, đang triển khai và chưa quyết toán.
- Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp: Lấy trong kết dư gói thầu và chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư đã được duyệt của dự án.
- Giao cho Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 và các đơn vị liên quan thực hiện việc tính toán xác định và phê duyệt bổ sung chi phí nhân công theo đúng các quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTB và XH;
- Các nhà thầu thi công tại Tả Trạch;
- Lưu: VT, XD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng