BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số : 895/BXD-KTXD
V/v: áp dụng chi phí quản lý dự án đầu tư XD công trình

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên
- Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông, tỉnh Phú Yên

Trả lời Văn bản số 264/GTVT ngày 06/5/2008 của Sở Giao thôngVận tải tỉnh Phú Yên; Văn bản số 74/QLDA ngày 09/4/2008 của Ban quản lý dự ánchuyên ngành Giao thông tỉnh Phú Yên về áp dụng chi phí quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìnhtại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng banhành để hướng dẫn thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày7/2/2005 của Chính phủ; Định mức chi phí quản lý dự án theo Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện quản lý chi phítheo Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

1. Trường hợp một dự án đầu tư xây dựng công trình (lớn)được lập và phê duyệt trên cơ sở gộp nhiều dự án (tiểu dự án thành phần) và cáctiểu dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư riêng biệt thìchi phí quản lý tiểu dự án này được xác định bằng cách lấy chi phí xây dựng vàchi phí thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong tổng mức đầu tư của tiểudự án nhân với định mức chi phí quản lý theo dự án lớn;

2. Theo Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xâydựng: đối với tiểu dự án có nhiều hạng mục và được chia thành nhiều gói thầuxây lắp thì định mức chi phí lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; định mức chiphí giám sát thi công xây dựng để thực hiện những gói thầu này được tính bằngtỷ lệ phần % của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toángói thầu được duyệt;

Căn cứ ý kiến nêu trên, trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Yên trao đổi với Sở Xây dựng để đượchướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận :
- Như trên;- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng