TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 895/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đông Dương.
(Đ/c: Số 2, Lê Quý Đôn, tổ 18, khu Hòa Bình, p. Hòa Lạc, tp. Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công vănsố 11/CV /THDD-2014 ngày 30/6/2014 của Công ty TNHH XNK Tổng hợp Đông Dương vềviệc xin hướng dẫn chi tiết thực hiện công văn số 799/GSQL-GQ1 Cục Giám sátquản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về chính sách quảnlý và thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ đề nghị thựchiện theo hướng dẫn tại công văn số 799/GSQL-GQ1 ngày 19/6/2014 của Cục Giámsát quản lý về hải quan về việc xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ. Trường hợpCông ty có nhu cầu xuất khẩu mặt hàng phụ gia sản xuất thức ăn chăn nuôi(Methionin) có nguồn gốc từ hàng nhập khẩu kinh doanh (do công ty khác nhậpkhẩu và bán lại) qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinhtế cửa khẩu thì phải chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa (gồm cácchứng từ như hóa đơn tài chính, hợp đồng mua bán hàng hóa, chứng từ khác (nếucó) để chứng minh việc mua bán hàng hóa của Công ty và công ty đã bán hàng hóacho Công ty).

Cục Giám sát quảnlý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (để p/hợp);
- Lưu: VT.GQ1 (2b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải