BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 895/TCĐBVN-QLPT &NL
V/v hướng dẫn thực hiện quy trình sát hạch lái xe hạng A3, A4

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện khoản 5Điều 37 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng BộGiao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đườngbộ,Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫnthực hiện quy trình sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng A3, A4 tại Trung tâmsát hạch hoặc sân sát hạch lái xe có đủ điều kiện như sau:

I - SÁT HẠCH LÝ THUYẾT

1. Chuẩn bị: Mỗiphòng sát hạch có 02 sát hạch viên làm nhiệm vụ

a) Sát hạch viêntiếp nhận và điều hành hệ thống máy tính;

b) Sát hạch viêngọi thí sinh theo danh sách, kiểm tra nhận dạng, đối chiếu giấy chứng minh nhândân, sắp xếp máy tính cho thí sinh, ký xác nhận vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lý thuyết của thí sinh;

c) Thí sinh tiếpnhận máy tính.

2. Thực hiện sáthạch:

a) Thí sinh nhậphạng xe sát hạch, khóa sát hạch, số báo danh;

b) Sát hạch viênkiểm tra, đối chiếu tên, ảnh của thí sinh trên màn hình với danh sách sát hạch,hồ sơ thí sinh và phát lệnh bắt đầu sát hạch;

c) Thí sinh làmbài sát hạch

Thời gian làm bài:15 phút

Mỗi câu hỏi trongđề sát hạch có từ 02 đến 04 ý trả lời và có từ 01 đến 02 ý đúng; nếu trả lờithiếu ý đúng được coi là trả lời sai;

d) Khi hoàn thànhbài sát hạch hoặc hết thời gian quy định, tất cả các câu trả lời của thí sinh(kể cả các câu hỏi chưa trả lời hết) được máy tự động chấm điểm và lưu lạitrong máy chủ ;

đ) Hai sát hạchviên giám sát quá trình sát hạch, theo dõi sự làm việc của hệ thống máy tính vàkhông để người không có nhiệm vụ vào phòng sát hạch lý thuyết;

e) Công nhận kếtquả:

- Thang điểm: 20

- Điểm đạt từ 18điểm trở lên;

- Sát hạch viên kývà yêu cầu thí sinh ký xác nhận vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch và bàisát hạch được in ra.

II - SÁT HẠCHTHỰC HÀNH

1. Chuẩn bị:

a) Sát hạch viên sắpxếp xe sát hạch cho thí sinh;

b) Một sát hạchviên kiểm tra nhận dạng, đối chiếu giấy chứng minh nhân dân với tên thí sinh,ký tên vào biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình của thí sinh;

c) Thí sinh tiếpnhận xe sát hạch được giao và đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách theoquy định của Luật Giao thông đường bộ;

d) Trung tâm sáthạch có người để lái xe ra khỏi bài sát hạch nếu thí sinh bị truất quyền sáthạch.

2. Thực hiện sáthạch

2.1. Sát hạch viênphát lệnh sát hạch và theo dõi quá trình sát hạch.

2.2. Thí sinh thựchiện bài sát hạch lái xe trong hình

2.2.1. Trình tự vàcác bước thực hiện:

Hình bài sát hạch tiến và lùi qua hình chữ chi hạng A3, A4

a) Thí sinh dừngxe trước vạch xuất phát, chờ hiệu lệnh của sát hạch viên;

b) Khi có hiệulệnh xuất phát, điều khiển xe tiến qua hình chữ chi cho đến khi bánh xe sau củaxe qua vạch kết thúc của hình sát hạch 01m thì dừng lại;

c) Lùi xe theohướng ngược lại cho đến khi bánh xe trướccủa xe qua vạch bắt đầu của hình sát hạch.

2.2.2. Yêu cầu đạtđược của thí sinh

a) Đi đúng trìnhtự bài sát hạch;

b) Bánh xe khôngđược đè lên vạch giới hạn hình sát hạch;

c) Xe không đượcchết máy trong quá trình sát hạch;

d) Hoàn thành bàisát hạch trong thời gian 10 phút;

đ) Tốc độ xe chạykhông quá 20 km/h.

2.2.3. Các lỗi bịtrừ điểm

a) Đi không đúngtrình tự bài sát hạch, bị truất quyền sát hạch;

b) Bánh xe đè vàovạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 10 điểm;

c) Bánh xe đi rangoài vạch giới hạn hình sát hạch, bị truất quyền sát hạch;

d) Điều khiển xebị rung rật mạnh, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

đ) Thời gian thựchiện bài sát hạch quá 10 phút, cứ quá 01 phút bị trừ 05 điểm;

e) Xử lý tìnhhuống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;

g) Xe bị chết máy,mỗi lần bị trừ 10 điểm;

h) Không hoànthành bài sát hạch bị truất quyền sát hạch.

k) Điểm sát hạchdưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

2.3. Hai sát hạchviên theo dõi quá trình thực hiện bài sát hạch của thí sinh và chấm điểm độclập các lỗi vi phạm của thí sinh tại các bài sát hạch theo quy trình điểm bìnhquân là kết quả sát hạch của thí sinhđược ghi vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch và biên bản sát hạch thực hànhlái xe trong hình của thí sinh (biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hìnhtheo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo).

2.4. Công nhận kếtquả:

- Thời gian thựchiện bài sát hạch: 10 phút;

- Thang điểm: 100 điểm;

- Điểm đạt: Từ 80điểm trở lên;

2.5. Hai sát hạchviên ký và yêu cầu thí sinh ký xác nhận vào biên bản tổng hợp kết quả sát hạch,biên bản sát hạch thực hành lái xe trong hình.

III - XÉT CÔNGNHẬN KẾT QUẢ

1. Thí sinh đạt cảlý thuyết và thực hành thì được công nhận trúng tuyển;

2. Thí sinh khôngđược công nhận trúng tuyển, được đăng ký với cùng một Ban quản lý sát hạch cấpgiấy phép lái xe để sát hạch lại;

3. Thí sinh khôngđạt lý thuyết thì không được sát hạch thực hành;

4. Thí sinh đạt lýthuyết nhưng không đạt thực hành thì được bào lưu kếtquả sát hạch lý thuyết một lần trong thời gian 01 năm đối với kỳ sáthạch tiếp theo. Nếu sát hạch lại thực hành vẫn không đạt, thì phải đăng ký sáthạch lại cả lý thuyết và thực hành.

Văn bản này cóhiệu lực thực hiện từ ngày 01/7/2013 và thay thế văn bản số 2659/CĐBVN-QLPT &NL ngày 02/7/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Các khu QLĐB II, VII, V, VII;
- Các Trung tâm sát hạch lái xe;
- Lưu: VP, QLPT&NL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quyền

PHỤ LỤC 1

TỔNG CỤC ĐBVN, SỞ GTVT…
HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BIÊN BẢN SÁT HẠCH THỰC HÀNH
LÁI XE TRONG HÌNH

Họ và tên thí sinh: …………………………….

Ngày tháng năm sinh: ………………………….

Họ và tên sát hạch viên: ………………………

…………………………….

Hạng xe sát hạch:

Số điểm đạt: …………………………

Số TT

Các lỗi bị trừ điểm

Số lần mắc lỗi

Số điểm trừ cho 01 lần

Tổng điểm trừ

1

Bánh xe đè vạch giới hạn hình sát hạch

10

2

Điều khiển xe bị rung rật mạnh

05

3

Xe bị chết máy

10

4

Đi không đúng trình tự bài sát hạch.

Truất quyền sát hạch

5

Bánh xe ra ngoài vạch giới hạn hình sát hạch

Truất quyền sát hạch

6

Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn

Truất quyền sát hạch

7

Không hoàn thành bài sát hạch

Truất quyền sát hạch

8

Điểm sát hạch dưới 80 điểm

Truất quyền sát hạch

Cộng

…….., ngày …. tháng ….. năm …..

Kết luận:

Đạt

Thí sinh ký tên

Không đạt

Sát hạch viên ký tên