TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 895/TCHQ-KTTT
V/v: Thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH Văn Minh
55 Phùng Hưng Hà Nội

Trả lời công văn số 210206/CV ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Công ty TNHH Văn Minh về việc thời gian ân hạn nộp thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo tra cứu thông tin Doanh nghiệp trên mạng Quản lý rủi ro ngày 28/02/2006 của Tổng cục Hải quan thì Công ty TNHH Văn Minh có mã số thuế 0100284958 không có nợ thuế bị cưỡng chế, không vi phạm nhiều lần, được ưu tiên làm thủ tục Hải quan và được ân hạn nộp thuế.

- Căn cứ tiết 2.2 điểm 2 mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Căn cứ điểm 2.1 mục 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan; thì: về tiêu thức nợ thuế, Công ty đủ điều kiện để được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế khi làm thủ tục Hải quan tại thời điểm ngày 01/03/2006.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Văn Minh biết và làm việc trực tiếp với Cục Hải quan nơi đơn vị mở tờ khai để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Lào Cai
- Lưu: VP, KTTT (3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An