BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 895/TCHQ-TXNK
V/v xác định trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:Công ty Cổ phần Phân phối Moet Hennessy Việt Nam.
(Đ/c: Phòng 503, tầng 5, Friendship Tower, s 31 đường Lê Dun, P. Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số MHVD/2021/13 ngày 03/02/2021 của Công ty Cổ phần Phân phối Moet Hennessy Việt Nam đề nghị xem xét chấp nhận trị giá giao dịch đối với mặt hàng rượu mạnh nhập khu của doanh nghiệp đạt được trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cho năm 2021, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan đối với hàng nhập khu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định theo các phương pháp quy định. Việc xác định trị giá hải quan phải được thực hiện dựa trên cơ sở hồ sơ hải quan, các chứng từ, tài liệu khách quan, định lượng được.

Căn cứ quy định tại Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, khi công ty kê khai giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên trong quá trình làm thủ tục hải quan thì Công ty cần xuất trình đầy đủ chứng từ, tài liệu để chứng minh trị giá kê khai là giá thực thanh toán của hàng hóa với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Phân phối Moet Hennessy Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Cục Hq TP Hồ Chí Minh (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-TG (Linh -3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn