BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 895/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Quảng Trị
- Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam
(Khu KTTMĐB Lao Bảo - tỉnh Quảng Trị)

Trả lời công văn số 011/2012/CM-TTngày 03/01/2012 của Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam đề nghị giải đáp vướngmắc về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc bù trừ lãi, lỗ giữa cáchoạt động kinh doanh

Về vấn đề này, ngày 24/11/2011 CụcThuế tỉnh Quảng Trị đã có công văn số 3265/CT-TTHT trả lời Công ty là phù hợpvới quy định. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế để được hướng dẫn thực hiện.

2. Đối với vướng mắc về việc tínhphần chi phí quảng cáo, khuyến mại, hoa hồng, môi giới vượt quá 10% tổng số chiphí được trừ và chi phí đổi hàng đối với sản phẩm hỏng:

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra thực tếvướng mắc của Công ty và căn cứ các quy định hiện hành để được hướng dẫn đơn vịthực hiện theo quy định. Trường hợp vẫn còn vướng mắc thì Cục Thuế báo cáo chitiết và đề xuất hướng xử lý để Tổng cục Thuế có cơ sở xem xét, trả lời.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếvà Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường