BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 895/TCT-KK
V/v xử lý số thuế nộp thừa

Hà Nội, ngày 08 tháng03 năm 2016

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 282/CT-KK-KTT ngày 18/2/2016 của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn đề nghị hướng dẫn xử lý số thuế nộp nhầm tiểu mục của Chi nhánh công ty TNHH Hoàng Mấm.Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2, điều 33 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:……

b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này). Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh s tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hưng dẫn tại điểm c khoản này;

c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có s tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn s tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpChi nhánh Công ty TNHH Hoàng Mấm (là đơn vị hạch toán phụ thuộc) không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước thì số tiền thuế đã nộp là khoản nộp thừa. Để thực hiện bù trừ giữa khoản nộp thừa với số thuế giá trị gia tăng còn phải nộp thì Chi nhánh Công ty TNHH Hoàng Mấm lập hồ sơ đề nghị hoàn kiêm bù trừ theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn biết và thực hiện theo đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT)

- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ K TOÁN THU
Lê Thị Duyên Hải