BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8953/TCHQ-TXNK
V/v phân loại bộ nhông, sên, đĩa xe gắn máy

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2443/HQHCM-TXNK ngày 7.7.2014 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc phân loại mặt hàng bộ “nhông, sên, đĩa” xe gắn máy, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011củaBộ Tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướngdẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

Tham khảo chú giải HS nhóm 8483, 8714 và 7315 thì:

Mặt hàng bộ bánh răng và xích “nhông, sên, đĩa” được nhập khẩu và đónggói thành bộ dùng lắp ráp vào xe mô tô (xe gắn máy) để truyền chuyển động từhộp số tới bánh xe của xe được phân loại vào nhóm 8714, mã số 8714.10.90 tạiDanh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ lô hàng, đối chiếuvới kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu để phân loại, áp dụng mã sốđúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết vàthực hiện/.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP. (để th/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái