VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8955/VPCP-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện Dự án

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhNghệ An (công văn số 6905/UBND .CN ngày 04 tháng 11 năm 2010 và số 7228/UBND .ĐCngày 16 tháng 11 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (côngvăn số 4920/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 01 tháng 12 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn (công văn số 3828/BNN-KH ngày 18 tháng 11 năm 2010) về việc chuyểnmục đích sử dụng đất thực hiện các Dự án khu đô thị hỗn hợp sinh thái ven sôngLam và Dự án mở rộng Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

1. Việc chuyển mục đích sử dụng đấttrồng lúa để thực hiện Dự án khu đô thị hỗn hợp sinh thái ven sông Lam sẽ đượcxem xét, quyết định sau khi quy hoạch tổng thể sử dụng đất lúa toàn quốc đếnnăm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thựchiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1796/TTg-KTNngày 05 tháng 10 năm 2010 đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đểthực hiện Dự án mở rộng Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3).Th.13

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý