ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 896/SYT-NVY
V/v tổ chức giám sát đối với người trở về TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- S, ban, ngành thành ph;
- Ủy ban nhân dân thành ph Th Đức và quận, huyện;
- Trung
m Kim soát bệnh tật thành phố;
- Trung t
âm Y tế quận, huyện;
- Bệnh viện công lập, ngoài c
ông lập.

Trước tình hình din biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong nước, nhm đảm bảo kim soát chặt ch, phòng ngừa ti đa nguy cơ xâm nhập và lây nhiễm dịch bệnh tại Thành ph trong giai đoạn hiện nay, S Y tế đề nghị trin khai các nội dung sau:

1. Tất cả các s, ban, ngành, cơ quan, t chc, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố ph biến, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình và trong tất cả các đơn vị trực thuộc thẩm quyền quản lý; nếu từ các tỉnh, thành phố khác trở về Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 14 ngày qua phải thực hiện khai báo y tế nghiêm túc, trung thực:

- Nếu về từ các tỉnh, thành phố đang có ổ dịch theo thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (cập nhật trên Trang Thông tin điện tử hcdc.vn): thực hiện khai báo y tế, liên hệ thông báo ngay cho chính quyền và y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra theo hướng dẫn cụ thể của ngành y tế.

- Nếu về từ các tỉnh, thành phố khác: thực hiện khai báo y tế trên trang tokhaiyte.vn của Bộ Y tế để phục vụ công tác giám sát khi cần thiết.

2. Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo công an địa phương và các cơ quan, đơn vị chức năng, ủy ban nhân dân phường xã, các tổ chức đoàn thể địa phương, các tổ “COVID cộng đồng” chủ động kiểm tra, vận động những người trở về Thành phố từ các tỉnh, thành phố khác trong vòng 14 ngày qua thực hiện khai báo y tế; liên hệ y tế địa phương để được hướng dẫn giám sát y tế, xét nghiệm kiểm tra nếu đi về từ vùng dịch.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Y tế hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để được hướng dẫn.

(đính kèm Kế hoạch “Giám sát người từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến thành phố Hồ Chí Minh” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
UBND TP (để b/cáo);
- Lưu: V
PS, NVY. VHN

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Tăng Chí Thượng

 

>> Xem thêm:  Quy định mới về điều kiện tách thửa đất tại Thành phố Hồ Chí Minh