BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 896/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO.
(Số 35 Ngõ 61 - Lạc Trung - Q.Hai Bà Trưng - Tp. HN)

Trả lời công văn số 98/VITECO-XNK ngày 14/2/2012 của Công tyCP Công nghệ Viễn thông VITECO về việc hướng dẫn khai báo thuế nhập khẩu vàthuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

1. Về việc phân loại hàng hóa nhập khẩu:

Căn cứ Chú giải quy tắc 2(a), Phụ lục 2 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính; Căn cứ Điều 97 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Trường hợp mặt hàng Hệ thống truy nhập vôtuyến dùng cho mạng viễn thông vô tuyến của Công ty Cổ phần Công nghệ viễnthông VITECO đáp ứng được các điều kiện nêu tại Điểm 1 Công văn số 12551/BTC-TCHQ ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính (máy móc thiết bị thuộc cácChương 84, 85 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi là tổ hợp, dây chuyền, đáp ứng chúgiải 3,4,6 phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam) thì đượcphân loại theo bộ phận chính hoặc máy thực hiện chức năng chính. Trường hợpnhập khẩu máy móc thiết bị thuộc các chương 84, 85 (của Biểu thuế nhập khẩu hiệnhành) là tổ hợp, dây chuyền, thỏa mãn các chú giải 3,4,5 phần XVI nhưng ngườikhai hải quan không muốn phân loại theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn12551/BTC-TCHQ nêu trên thì sẽ phân loại, tính thuế theo từng máy.

2. Về việc khai báo bổ sung và bù trừ tiền thuế:

Trường hợp kiến nghị của Công ty về việc điều chỉnh thuế nêutại công văn trên đề nghị Công ty thực hiện khai báo bổ sung với cơ quan hảiquan nơi mở tờ khai nhập khẩu theo quy định tại Điều 34 Luật Quản lý thuế vàĐiều 12 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính. Trường hợpkhi khai báo bổ sung làm giảm số thuế phải nộp thì Công ty có quyền đề nghị cơquan Hải quan nơi khai báo bổ sung xử lý tiền thuế nộp thừa theo hướng dẫn tạiĐiều 24 và Điều 131 Thông tư số 194/2010/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Công nghệViễn thông VITECO biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để đượcgiải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b), P.CST.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường