BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8960/TCHQ-VP
V/v phối hợp thủ tục kiểm dịchthực vật với thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh,thành phố.

Ngày 29/9/2015, Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 1950/B VTV-KD ngày 29/9/2015 của CụcBảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai vănbản pháp luật và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu,nhập khẩu hàng hóa thuộc diện phải kiểm dịchthực vật.

Tổng cục Hải quan sao gửi công văn nêu trên để cácđơn vị triển khai thực hiện. Riêng đối với nội dung nêu tại điểm 2 công văn (vềkiểm dịch hàng hóa xuất khẩu), với tinh thần cải cách thủ tục hành chính giảmthời gian thông quan hàng hóa, doanh nghiệp sẽ tự chịu trách nhiệm thực hiện việcđăng ký và kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch theo quy định của pháp luật về kiểm dịch thực vật, cơquan hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp Giấy đăng ký kiểm dịch hoặcGiy chứng nhận kim dịch trong quá trình làm thủ tục./.


Nơi nhận:
-Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Bảo vệ thực vật (để phối hợp)(S 149 Hồ Đc Di, Đống Đa, Hà Nội);
- Các đ/v: PC, QLRR, ĐTCBL, KTSTQ, TT, GSQL;
- Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Duy Thuận