BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8963/BKH-KTCN
V/v Ý kiến về mặt hàng trong nước sản xuất được

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần nhựa Reliable ViệtNam
(112 KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai)

Phúc đáp công văn số 3010-1/RP-CV ngày 30/10/2009 của QuýCông ty liên quan đến việc xác nhận mặt hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định"cửa cuốn tự động tốc độ cao" thuộc loại trong nước chưa sản xuấtđược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Mặt hàng "Các loại cửa, khung cửa bằng sắt hoặc thép,mã số 7380.30.00, loại thông dụng" thuộc Danh mục vật tư xây dựng trongnước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể mặt hàng "cửa cuốn tự động tốc độ cao" vớicác tính năng kỹ thuật kèm theo công văn nêu trên do Công ty nhập khẩu hiện naycác công ty trong nước đã sản xuất được (đề nghị tham khảo sản phẩm của Công tySmartdoor Việt Nam, Công ty Austdoor Việt Nam).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để quý Công ty thực hiệnviệc nhập khẩu theo quy định hiện hành.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Tường Lân