TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8963/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Trung Tâm Viễn Thông Khu Vực II
Địa chỉ: 137 Pasteur, Phường 06, Quận 3
Mã số thuế: 0100686216-002

Trả lời văn thư số 602/KTTK-TC ngày 15/10/2013 củaTrung Tâm về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2012)

+ Tại Khoản 2 Điều 5 quy định các trường hợpkhông phải kê khai, tính nộp thuế GTGT như sau:

“Các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiềnhỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chínhkhác, trừ khoản lãi cho vay do doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng nhậnđược.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồithường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thảivà các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơsở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền”.

+ Tại Khoản 1 Điều 7 quy định về gia tính thuế:

“Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinhdoanh bán ra là giá bán chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuếtiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuếGTGT.”.

+ Tại Khoản 1 Điều 8 quy định thời điểm xác địnhthuế GTGT:

“Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giaoquyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thuđược tiền hay chưa thu được tiền.”.

Trường hợp Trung Tâm hoạt động trong lĩnh vựcviễn thông và công nghệ thông tin, có mua vật tư để dự phòng cho hoạt động sảnxuất kinh doanh, nay đã lạc hậu không sử dụng được trên mạng lưới Trung Tâmthực hiện thanh lý thì giá tính thuế GTGT là giá bán thanh lý vật tư.

Trường hợp Trung Tâm có thu tiền bồi thường từcác hộ cá nhân, doanh nghiệp do làm đứt cáp quang thì khoản thu này thuộc đốitượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, khi thu tiền Trung Tâm lập chứngtừ thu (không lập hóa đơn GTGT) để làm căn cứ tính vào thu nhập khác. Nếu tiềnbồi thường được Trung Tâm xác định dựa trên căn cứ cụ thể số lượng vật tư tiêu hao,tiền nhân công thì phải lập hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất 10% theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Trung Tâm biết để thựchiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫntại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT1;
- Lưu: (HC,TTHT)
2707/2013 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga