BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8964/BKH-KTCN
V/v Ý kiến về mặt hàng trong nước sản xuất được

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH CN Plus Việt Nam
(số 3 đường 1A, KCN Biên Hòa, Đồng Nai)

Phúc đáp công văn số 76/PVI /2009 ngày 04/11/2009 của quýCông ty liên quan đến việc xác nhận mặt hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định"cửa cuốn nhanh/cửa cuốn tự động tốc độ cao có gắn bộ cảm biến" thuộcloại trong nước chưa sản xuất được, Bộ Kế Hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Mặt hàng "Các loại cửa, khung cửa bằng sắt hoặc thép,mã số 7308.30.00" thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuấtđược ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kếhoạch và Đầu tư.

Cụ thể mặt hàng "cửa cuốn nhanh/cửa cuốn tự động tốc độcao có gắn bộ cảm biến" với các tính năng kỹ thuật kèm theo công văn nêutrên do Công ty nhập khẩu hiện nay các công ty trong nước đã sản xuất được (đềnghị tham khảo sản phẩm của Công ty Smartdoor Việt Nam, Công ty Austdoor ViệtNam).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để quý Công ty thực hiệnviệc nhập khẩu theo quy định hiện hành.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Tường Lân