VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8965/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, TP Hồ Chí Minh, vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam tại tờ trình số 212/TTr-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2010 về kết quả đàmphán Hiệp định vay và các văn bản liên quan cho giai đoạn 1 của dự án Xây dựngtuyến tàu điện ngầm số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương,vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Thường trực NguyễnSinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán, nộidung Hiệp định vay và các văn kiện đi kèm đã được đàm phán cho dự án nêu trên.Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB về việc phê duyệt này.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố HồChí Minh xem xét, cập nhật, chỉnh sửa Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trên cơsở các nội dung đã thỏa thuận và thống nhất với ADB trong quá trình đàm phántheo quy định.

3. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàngNhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam ký Hiệp định vay, Hiệp định tài trợ khung và Yêu cầu tài trợ lần 1 với đạidiện ADB. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam theo quy định.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủtrì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các thủ tục cho việc ký kếtHiệp định vay.

5. Bộ Tài chính phối hợp với Ủy bannhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để ký Hiệpđịnh vay phụ làm cơ sở triển khai các hoạt động của dự án trong cấu phần liênquan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). V 29

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc