TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8968/CT-TTHT
V/v: Chiết khấu thương mại

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH kinh doanh lốp xe Bridgestone Việt Nam
Địa chỉ: 56 - 58 - 60 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản ngày 08/11/2012của Công ty về chiết khấu thương mại, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căncứ khoản 22 Điều 7 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) hiệu lực từ ngày 01/03/2012:

Trườnghợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dànhcho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiếtkhấu thương mại dành cho khách hàng. Trường hợp việc giảm giá bán, chiết khấuthương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền giảmgiá, chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá,dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền giảm giá,chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) giảm giá, chiết khấu hàngbán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh,số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bênmua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.”

- Căncứ Điều 6Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)quyđịnh các khoản chi được trừ và khôngđược trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

1. Trừcác khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoảnchi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chithực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanhnghiệp;

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theoquy định của pháp luật.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thunhập chịu thuế bao gồm:

...

2.18. Các khoản chi phí trích trước theokỳ hạn, theo chu kỳ mà đến hết kỳ hạn, hết chu kỳ chưa chi hoặc chi không hết.

Các khoản tríchtrước bao gồm: …, các khoản trích trước đối vớihoạt động đã hạch toán doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụtheo hợp đồng …”

Trường hợpdoanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh đã ghi nhận doanh thu tính thuếthu nhập doanh nghiệp nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trướccác khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đãghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi kết thúchợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán xác định chính xác số chi phí thực tế căncứ các hoá đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng chiphí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh lớn hơn số đã trích trước) hoặc giảmchi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước) vào kỳtính thuế kết thúc hợp đồng.”

Căn cứ quyđịnh nêu trên, trường hợp Công ty thực hiện cácchương trình bán hàng có chiết khấu thương mại cho khách hàng (chương trìnhkhuyến mãi thực hiện theo đúng pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiếnthương mại), căn cứ vào doanh số hàng hoá thực tế mà các đại lý, nhà phân phốiđạt được quy định tại hợp đồng hoặc chính sách chiết khấu giữa Công ty với cácđại lý, nhà phân phối thì khi kết thúc chương trình hay kỳ giảm giá, chiết khấuhàng bán, Công ty lập hoá đơn GTGT điều chỉnh kèm theo bảng kê các hóa đơn cầnđiều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, Côngty và các đại lý, nhà phân phối kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế GTGTđầu ra, đầu vào tại kỳ lập hóa đơn điều chỉnh. Công ty không được trích trướckhoản giảm trừ doanh thu hoặc trích trước vào chi phí tương ứng với khoản doanhthu điều chỉnh giảm khi chưa lập hóa đơn điều chỉnh.

Cục Thuế TP thôngbáo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm phápluật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng PC
- Phòng KT2

- Web CT
- Lưu: HC, TTHT
2591-279128/2012-tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga