BỘ NỘI VỤ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 897/BNV-CCVC
V/v: bỏ cơ chế Bộ Nội vụ thỏa thuận bổ nhiệm thành viên HĐQT TCT, CTNN, do Bộ, tỉnh QĐ thành lập

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư

Theo quy định tại điểm a Khoản 2Điều 11 của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của chính phủvề thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhànước thì: “Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cáchchức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị củacông ty nhà nước có hội đồng quản lý do mình quyết định thành lập”

Để thực hiện quy định nói trên,từ nay, Bộ Nội vụ không thỏa thuận để Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quang ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật đốivới Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty, Công ty nhànước có Hội đồng quản trị do Bộ, tỉnh quyết định thành lập. Bộ Nội vụ chỉ thỏathuận đối với các trường hợp do Thủ tướng Chính phủ giao. Sau khi ra quyếtđịnh, đề nghị gửi một bản Quyết định về Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp chungvà thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó thủ tướng CP, (để báo cáo)
- Các Ban Đảng
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố TTTW
- Viện KSND tối cao, Tòa án ND tối cao,
- Lưu: VPBCS, VT

BỘ TRƯỞNG




Đỗ Quang Trung