BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 897/BTTTT-PTTH &TTĐT
V/v yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về báo chí, bản quyền khi cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các cơ quan báo chí;
- Các trang thông tin điện tử tổng hợp.

Thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông nhậnđược văn bản kiến nghị của một số cơ quan báo chí điện tử về tình trạng hiệnnay nhiều cơ quan báo chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơquan, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động cung cấp thông tin trêninternet đã và đang lấy lại tin, bài từ các cơ quan báo chí này khi chưa có sựđồng ý bằng văn bản của Ban biên tập các Báo, vi phạm các quy định của phápluật về báo chí, về quyền tác giả và quyền liên quan.

Để hạn chế tình trạng vi phạm bản quyền liên quan đếncác tác phẩm báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, tổ chức,doanh nghiệp khi khai thác, sử dụng thông tin của các cơ quan báo chí để đăngtải trên trang thông tin điện tử cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của phápluật về quyền tác giả và quyền liên quan được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ,Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệvề quyền tác giả và quyền liên quan, Nghị đinh số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điệntử trên internet và Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điềucủa Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cungcấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với hoạtđộng quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

Trong thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thôngsẽ phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thanh tra kiểmtra và xử lý nghiêm đối với các vi phạm về quyền tác giả và quyền liên quantrong lĩnh vực báo chí và thông tin điện tử trên internet.

Trân trọng./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch (để phối hợp);
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng;
- Thanh tra Bộ, Cục Báo chí;
- Lưu: VT, Cục QLPTTH, TL(500).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn