BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 8974 TC/TCT
V/v doanh thu tính Thuế đơn vị Quỹ TDND

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số địa phương hỏi về việc xác định doanh thu tính thuế đối với Quỹ tín dụng nhân dân. Để thống nhất thực hiện, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Tại Điều 16 Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 19999 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng quy định: “Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng là số tiền phải thu phát sinh trong kỳ...” và tại điểm 1c Điều 1 Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Đối với hoạt động tín dụng là tiền lãi cho vay phải thu phát sinh trong kỳ tính thuế”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động tín dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2003 là tiền lãi cho vay phải thu phát sinh trong kỳ tính thuế. Trường hợp trước năm 2003 hạch toán khác với công văn này thì không phải điều chỉnh lại.

Bộ Tài chính sẽ sửa đổi, bổ sung quy định về doanh thu tính thuế của Quỹ tín dụng nhân dân trong Thông tư số 97/2000/TT-BTC ngày 12 tháng 10 năm 2000 của Bộ Tài chính cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 166/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 1999 và Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục thuế các địa phương biết và thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung