BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
V/v: Hoàn lại số tiền thuế bị ấn định
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:
- Công ty TNHH VINA;
(Địa chỉ: 64 QL51, xã Phước Tân, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 033/CV-VN /14 ngày 30/6/2014 của Công ty TNHH VINA đề nghị hoàn lại số tiền thuế bị ấn định đối với mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn Kemzyme, Methionine và mặt hàng Oro glo 20 dry. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Ngày 21/01/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 994/BTC-TCHQ gửi Cục Hải quan TP. Hải Phòng, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Theo đó: Từ ngày 10/8/2012 trở về trước, mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu được áp mã HS theo các Quyết định số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006, Quyết định số 65/2007/QĐ-BNN ngày 03/7/2007 và Quyết định số 88/2008/QĐ-BNN ngày 22/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ ngày 10/8/2012 trở đi, mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nhập khẩu áp mã HS theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối chiếu với thời điểm nhập khẩu cụ thể của các lô hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn Kemzyme, Methionine và mặt hàng Oro glo 20 dry do Công ty TNHH VINA nhập khẩu để xác định mã số HS, mức thuế suất và xử lý số tiền thuế bị truy thu theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH VINA biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng