BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 898/BNN-TCTS
V/v rà soát nhu cầu đầu tư cảng cá loại II giai đoạn 2011 – 2015

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phốven biển trực thuộc Trung ương

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyhoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyếtđịnh 346/QĐ-TTg ngày 15/3/2010 và sửa đổi, bổ sung cơ chế đầu tư xây dựng cảng cá loại II tại Quyết định 2374/QĐ-TTg ngày 28/12/2010.

Nhằm xác định nhu cầu đầu tư, thứ tựưu tiên đầu tư các cảng cá loại II giai đoạn 2011 – 2015, bảo đảm đúng mụctiêu, tiêu chí quy hoạch đã được phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị quý Ủy ban nhân dân:

1. Xác định danh mục các cảng cá loại II ưu tiên đầu tư giai đoạn 2011 – 2015 theo nguyên tắc:

- Nằm trong Quy hoạch hệ thống cảng cá, bến cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 hoặc đã cho phép bổ sung và oQuy hoạch trong từng thời kỳ, đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định.

- Các cảng cá đang đầu tư xây dựng dở dang có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch.

- Các cảng cá có thể kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão đã hoặc đang xây dựng.

- Các cảng cá tại các huyện đảo, xã đảo, các đảo để kết hợp đáp ứng nhu cầu dân sinh, phát triển kinh tế biển và hải đảo, củng cố an ninh quốc phòng.

2.Xác định nhu cầu vốn trung ương hỗ trợ đầu tư một số hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các dự án ưu tiên hoàn thành theo quy định tại Điều 1 Quyết định 2374/QĐ-TTg ngày 28/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm:

- Nạo vét luồng lạch ra vào cảng,nạo vét vùng nước đậu tàu;

- Xây dựng bến cầu tàu;

- Xây dựng kè bờ, đê, kè chắn sóng,chắn cát; các công trình neo buộc tàu;

- Hệ thống phao tiêu báo hiệu, hệ thống thông tin liên lạc chuyên ngành của cảng.

3. Xác định mức vốn đầu tư từ ngân sách địa phương cân đối để tham gia xây dựng các hạng mục nêu trên và dự kiến nguồn vốn đầu tư chocác hạng mục khác (hệ thống cấp điện, nước, xử lý nước thải, rác thải, phòng cháy chữa cháy; nhà điều hành…).

Kết quả rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư cảng cá loại II giai đoạn 2011 – 2015 (theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Công văn này) xin gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tổng cục Thủysản) trước ngày 01/4/2011.

Rất mong sự phối hợp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Vụ Kế hoạch;
- Lưu VT, TCTS (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…..

Phụ lục (Kèm theo Công văn số /BNN-TCTS ngày tháng 3 năm 2011 của Bộ NN&PTNT)

NHU CẦU ĐẦU TƯ CẢNG CÁ LOẠI II GIAIĐOẠN 2011 – 2015

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tên dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định phê duyệt dự án

Lũy kế đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/2010

Vốn còn lại từ năm 2011 để hoàn thành dự án

Số, ngày, CQ phê duyệt

Tổng mức đầu tư

Mức vốn đầu tư cho 4 hạng mục thiết yếu

Mức vốn đầu tư các hạng mục khác (ghi rõ nguồn)

Ngân sách Trung ương hỗ trợ

Ngân sách địa phương

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

I

Các dự án đang thi công

II

Các dự án đã đủ thủ tục nhưng chưa khởi công

III

Các dự án dự kiến sẽ đầu tư

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố…..

Phụ lục (Kèm theo Công văn số /BNN-TCTS ngày tháng 3 năm 2011 của Bộ NN&PTNT)

NHU CẦU ĐẦU TƯ CẢNG CÁ LOẠI II GIAIĐOẠN 2011 – 2015

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tên dự án

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định phê duyệt dự án

Lũy kế đã thanh toán từ khởi công đến 31/12/2010

Vốn còn lại từ năm 2011 để hoàn thành dự án

Số, ngày, CQ phê duyệt

Tổng mức đầu tư

Mức vốn đầu tư cho 4 hạng mục thiết yếu

Mức vốn đầu tư các hạng mục khác (ghi rõ nguồn)

Ngân sách Trung ương hỗ trợ

Ngân sách địa phương

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

I

Các dự án đang thi công

II

Các dự án đã đủ thủ tục nhưng chưa khởi công

III

Các dự án dự kiến sẽ đầu tư