BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 898/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý doanh nghiệp không được ân hạn do HT QLRR

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh củanhiều doanh nghiệp là không được ân hạn thuế do tra cứu trên hệ thống quản lýrủi ro còn nợ thuế quá hạn, nợ thuế bị cưỡng chế. Thực tế, các doanh nghiệp đãxuất trình được chứng từ chứng minh đã nộp thuế. Thực tế, các doanh nghiệp đãxuất trình được chứng từ chứng minh đã nộp thuế. Mặt khác, khi tra cứu trên hệthống KT 559 thì doanh nghiệp cũng không còn nợ thuế quá hạn, nợ thuế bị cưỡngchế.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, Tổngcục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi xác định doanh nghiệpkhông được ân hạn thuế dựa vào thông tin trên hệ thống quản lý rủi ro, cần phảikết hợp kiểm tra trên cả hệ thống KT 559. Nếu tra cứu trên hệ thống quản lý rủiro mà xác định doanh nghiệp không được ân hạn thuế do nợ thuế quá hạn, nợ thuếbị cưỡng chế mà tra cứu trên hệ thống KT 559 không có các khoản nợ thuế này,kết hợp với việc kiểm tra các chứng từ chứng minh doanh nghiệp đã nộp thuế thìcho phép doanh nghiệp được ân hạn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thànhphố biết và thống nhất thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT, Cục ĐTCBL;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An