BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 898/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Merck Việt Nam.
(Địa chỉ: Tòa nhà CenterPoint, s 106 đường Nguyn Văn Tri, P. 8. Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0112/2020/MVN-RMTC ngày 14/12/2020 của Công ty TNHH Merck Việt Nam về việc xin tư vấn xác định mã HS đối với mặt hàng “Petroleum benzine for analysis boiling range 40-60°C”. Về việc này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 18, Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; khoản 11, Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ sửa đi, b sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015:

Trường hp Công ty đề nghị tư vấn mã HS cho hàng hóa dự kiến nhập khu, đề nghị Công ty làm thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại các văn bản dẫn trên. Hồ sơ xác định trước mã số được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Merck Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK, PL
- Hường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương