BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8981/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2014

Kính gửi:

Công ty CP nuôi trồng thủy sản Hạ Long.
(Địa chỉ: số 8 Nguyễn Công Hoan - Quận Ba Đình - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 85/TSHL-CV ngày07/7/2014 của Công ty CP nuôi trồng thủy sản Hạ Long về việc đóng góp ý kiến vềmức giá tham chiếu tại Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá ban hànhtheo Quyết định số 1946/QĐ-TCHQ ngày 01/7/2014 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến đóng góp của Công ty. Tuynhiên, để có cơ sở xây dựng mức giá tham chiếu tại Danh mục hàng hóa nhập khẩurủi ro về trị giá phù hợp với tình hình thực tế nhập khẩu, sát với trị giá giaodịch, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty cung cấp thêm các thông tin liên quanđến mức giá của các mặt hàng lốp xuất xứ Trung Quốc (bao gồm cả mặt hàng lốp nhãnhiệu G7 như: Michelin, Bridgestone, Pireli, sản xuất tại Trung Quốc), cụ thể:

- Các thông tin liên quan đến giá bán tại thị trường nội địaTrung Quốc, các loại thuế liên quan đến giá bán nội địa tại thị trường TrungQuốc.

- Các thông tin liên quan đến giá bán xuất khẩu của mặt hànglốp tại Trung Quốc;

- Các thông tin liên quan đến giá nhập khẩu của mặt hàng lốpvào Việt Nam.

(Đề nghị kèm theo các hồ sơ, tài liệu cụ thể liênquan đến các thông tin nêu trên)

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP nuôi trồng thủysản Hạ Long biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Tuấn