BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 8985/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu than

Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được một số công văn của các Cục Hải quan địa phương liên quan đến việc nhập khẩu than theo thông báo số 346/TB-VPCP ngày 26/8/2014 của Văn phòng Chính phủ.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8408/TCHQ-GSQL ngày 30/8/2016 gửi Bộ Công Thương đề nghị hướng dẫn cụ thể đối với việc nhập khẩu than theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại thông báo số 346/TB-VPCP nêu trên. Trong khi chờ ý kiến hướng dẫn của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đúng theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các


- Như trên;Cẩn (để b/cáo);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh