VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8985/VPCP-KNTN
V/v gửi kèm phụ lục

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

Ngày 13 tháng 12 năm 2011, Thủtướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 114/2011/NĐ-CP quy định về mẫu biểutrong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển. Do sơxuất khi phát hành nên chưa gửi kèm phụ lục kèm theo Nghị định trên.

Văn phòng Chính phủ xin gửi phụ lụckèm theo Nghị định số 114/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2011 quy định về mẫubiểu trong xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- TTg, các Phó TTg;
- Văn phòng BCĐ TW về PCTN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT; Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KNTN (3); VQ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ