B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 899/BCT-KV2
V/v góp ý đối với dự thảo Hiệp định hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực Hải quan giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 620/BTC-TCHQ ngày 16 tháng 01 năm 2015của Bộ Tài chính về việc góp ý đối với dự thảo Hiệp định hợp tác và hỗ trợ hànhchính lẫn nhautrong lĩnh vực Hải quangiữa Việt Nam và A-déc-bai-gian, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Bộ Công Thương nhất trí về sự cần thiết đàm phán cũng nhưnội dung dự thảo Hiệp định hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực Hải quan giữaViệt Nam và A-déc-bai-gian do Bộ Tài chính soạn thảo.

Tuy nhiên, đối với nội dung về Hành động chống lại việc vậnchuyn trái phép hàng hóa nhạy cảm đượcquy định tại Điều 6, đề nghị quý Bộ xem xét, bổ sung thêm điều khoản về việccác cơ quan Hải quan, theo sáng kiến riêng ca mình hoặc khi có yêu cầu sẽ không chậm trễ cung cấpcho nhau các thông tin có liên quan đến việc vận chuyển trái phép hàng hóathuộc danh mục hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu theo quy định của mỗi Bên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục XNK;
- Lưu: VT, KV2

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh