BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 899/BXD –HĐXD
V/v thành lập Công ty TNHH Kiến trúc SC.

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3878/SKHĐT-ĐKĐT ngày 25/5/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minhvề góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH Kiến trúc SC. Sau khi xem xét,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Mục tiêu thành lập Công ty TNHH Kiến trúcSC 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế kiến trúc, nội thấtcông trình; tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực đượcxem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanhnghiệp.

Căn cứ hồ sơ cho thấy nhà đầu tư là một cánhân ông Fong See Chet, quốc tịch Malaysia là kiến trúc sư có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề phù hợp với mụctiêu hoạt động của doanh nghiệp xin thành lập tại Việt Nam. Các văn bản pháp lýcủa nhà đầu tư đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định. .

Lưu ý: Khi hoạt động doanh nghiệp phải có đủ điềukiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xâydựng.Trường hợp đ­ược cấp giấy chứng nhận đầu t­ư, đề nghị quý Sở gửivăn bản cho cơ quan quản lý nhà n­ước về xây dựng tại địa ph­ương đư­ợc biết đểtheo dõi hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Kiến trúc SC.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kếhoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng TP. HCM;
- Lưu VT, HĐXD (VQT 3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh