TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 899/TCT-DNNN
V/v: Xác định chi phí đối với quặng thu mua ngoài không có hóa đơn

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Tổng công ty khoáng sản Việt Nam

Trả lời công văn số 1596/CV-TCKT ngày 27/10/2005 của Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam đề nghị chấp nhận tính vào chi phí thu mua quặng ngoài khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Tổng công ty: Từ năm 1996, hoạt động khai thác khoáng sản diễn ra không hạn chế ở các thành phần kinh tế và điều kiện kinh doanh, dẫn đến việc tranh chấp về tài nguyên mỏ xảy ra ở các khu vực mà trước đây chỉ có doanh nghiệp Nhà nước. Để duy trì sản xuất, phát huy công suất của hệ thống công nghệ đã đầu tư, các doanh nghiệp Nhà nước phải tập trung thu mua nguyên liệu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy, đặc biệt là thu mua quặng ngoài không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định.

Để xác định chi phí và thuế TNDN của các đơn vị thuộc Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam trong việc thu mua quặng của cá nhân tự khai thác, không có hóa đơn được sát, đúng với hoạt động kinh doanh. Đề nghị Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thu mua quặng thực hiện thống nhất trong toàn Tổng công ty theo các nội dung sau:

1. Việc thu mua phải có quy chế rõ ràng, thống nhất và công khai.

2. Đơn vị thu mua quặng phải có chứng từ thanh toán (giấy biên nhận thanh toán giữa bên mua và bên bán) làm căn cứ để lập Bảng kê theo mẫu số 01/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính. Giám đốc doanh nghiệp duyệt chi thu mua phải có trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Bảng kê.

3. Giá cả thu mua phải hợp lý, đơn vị thu mua căn cứ vào quặng cùng loại, cùng thời điểm phát sinh của các đơn vị thu mua quặng trên địa bàn để xác định giá thu mua.

Các đơn vị thu mua quặng của người dân tự khai thác nếu thực hiện đúng nội dung trên thì được tính vào chi phí hợp lý số quặng thu mua trên Bảng kê số 01/TNDN khi xác định thu nhập chịu thuế.

Trường hợp giá cả thu mua quặng không hợp lý hoặc đơn vị thu mua thực hiện không đúng nội dung trên thì cơ quan thuế xem xét ấn định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định tại điểm 5 mục II phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Khoáng sản Việt Nam biết và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Bộ Tài chính (để b/c Bộ);
- Lưu: VT, PCCS, DNK, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc