VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 899/VPCP-KTTH
V/v rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 77/TTr-BTTTT ngày 24 tháng 12 năm 2015 về Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc xem xét, cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (Quyết định); Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi một số nội dung trong dự thảo Quyết định theo hướng:

a) Quy định Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, cho phép nhập khẩu các sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu đối với những trường hợp quy định tại Quyết định này.

b) Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và có văn bản cho phép nhập khẩu (không áp dụng hình thức cấp giấy phép); không quy định thu phí thẩm định, phí cấp giấy phép.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong tháng 02 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Đức Đam;
- Các Bộ: CT, TC, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KGVX, PL, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp