TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8991/CT-TTHT
V/v: Lập hoá đơn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Crown Worldwide
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Coteccons Office, số 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế : 0302711144

Trả lời văn thư ngày 14/10/2013 củaCông ty về lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 14 Thôngtư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuếcủa người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặctên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

…”

Về nguyên tắc khi lập hoá đơn Côngty phải ghi tên, địa chỉ đầy đủ hoặc tên, địa chỉ viết tắt theo giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp Công ty theo trình bày, cóđịa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư là: “Tầng 2, Tòa nhà Coteccons Office,số 236/6 đường Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ ChíMinh”, không thể ghi hết trên một dòng của tờ hóa đơn thì có thể ghi tắt là “Tầng2, Tòa nhà Coteccons, 236/6 Điện Biên Phủ, P17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.”

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: HC, TTHT.
2674_262905
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga