VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8993/VPCP-KTTH
V/v Bổ sung vốn để cho hộ nghèo vay làm nhà ở

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội.

Xét đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội tại văn bản số 2711/NHCS-KH ngày 03 tháng 11 năm 2011, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 16914/BTC-TCNH ngày 12 tháng 12 năm 2011, ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2002/BXD-QLN ngày 23 tháng 11 năm 2011, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tạivăn bản số 8292/BKHĐT-TCTT ngày 30 tháng 11 năm 2011 về việc bổ sung dự toánngân sách cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay chương trình hỗ trợ hộnghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg thay mặt Thủ tướng Chínhphủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Trong phạm vi mức tăng trưởng dư nợ năm 2011 đã được phêduyệt, đồng ý Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động huy động và cho vay trongnăm 2011 số vốn còn lại 530 tỷ đồng theo kế hoạch thực hiện Quyết định số167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sáchhỗ trợ hộ nghèo về nhà ở.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn theo đúngqui định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liênquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, TKBT, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3) M.Cường 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng