VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8993/VPCP-QHQT
V/v Gia hạn ngày đóng tài khoản của Hiệp định 4107-VN cho Dự án TD2 vay vốn WB.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam (công văn số 217/TTr-NHNN ngày 06 tháng 12 năm 2010) và ý kiến củacác Bộ, ngành liên quan về việc gia hạn ngày đóng tài khoản của Hiệp định Tíndụng Phát triển (Hiệp định 4107-VN) cho Dự án Truyền tải và Phân phối 2 (Dự ánTD2) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiếnnhư sau:

1. Đồng ý gia hạn ngày đóng tài khoảncủa Hiệp định Tín dụng Phát triển số 4107-VN cho Dự án Truyền tải và Phân phối2 vay vốn WB đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước tiến hànhcác thủ tục gia hạn ngày đóng tài khoản của Hiệp định của Dự án nêu trên vớiWB.

3. Giao Bộ Công Thương triển khai kếhoạch chi tiết thực hiện Dự án trong giai đoạn gia hạn, đảm bảo Dự án thựchiện đúng tiến độ, tạo điều kiện cho việc tiếp nhận và triển khai Khoản vay tàitrợ bổ sung cho Dự án Truyền tải và Phân phối 2 đúng kế hoạch. Trong trường hợpbiến động phát sinh chi phí làm tăng phần vốn vay và vốn đối ứng trong khuônkhổ Dự án, giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chínhvà các Cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, KTTH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).27

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc