TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8999/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

TP.HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2014

Kính gửi:

Công ty cổ phần Jesco Asia
Địa chỉ: lầu 10-11, TN South Building, 60 Trường Sơn, P. 2,
Q. Tân Bình
Mã số thuế: 0302447355

Trả lời văn thư số 2014/08-03JESCO ASIA ngày 27/08/2014 của Công ty (hồ sơ giải trình bổ sung ngày8/10/2014) về chính sách thuế. Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị giatăng GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014) quy định các trường hợp không phảikê khai nộp thuế GTGT:

d) Các khoản thu hộ không liên quanđến việc bán hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.”

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hànghoá, cung ứng dịch vụ;

Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng nhận thu hộ, chihộ với khách hàng (Công ty sẽ thay khách hàng chi trả các khoản chi phí như:chi phí dịch thuật, thuê nhà...(cho khách hàng trong nước); chi phí vé máy bay,thuê phòng...(cho khách hàng nước ngoài); chi lương, thuế TNCN cho nhân viênnước ngoài) thì khi chi trả các khoản chi phí nêu trên, các nhà cung cấp phảilập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của khách hàng, Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối vớicác hóa đơn mang tên khách hàng. Khi thu lại số tiền chi hộ Công ty không phảilập hóa đơn, chỉ lập chứng từ thu theo quy định. Trường hợp trước đây các nhàcung cấp đã lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty, thì Công ty đề nghịnhà cung cấp thu hồi hóa đơn đã lập để lập lại hóa đơn mang tên khách hàng thuêCông ty chi hộ. Trường hợp Công ty và khách hàng không thực hiện thu hồi hóađơn đã lập thì khi thu lại tiền Công ty phải lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT(thuế suất 10%) theo quy định.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 2;
- Lưu: (HC,TTHT)
2868-226759 ntnguyen

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga