UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 8999/UBND-ĐT
Về triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo các quy định của Luật Nhà ở và Luật Đất đai.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2006

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Uỷ ban nhân dân quận, huyện

Xét báo cáo, đề nghị của Sở Tài nguyên và Môitrường tại Công văn số 10354/TNMT-TTĐK ngày 30 tháng 10 năm 2006; Báo cáo, đềnghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 9899/SXD-CCQNĐ ngày 02 tháng 11 năm 2006và sau khi nghe báo cáo, đề nghị của Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên vàMôi trường, Sở Tài chính tại cuộc họp ngày 29 tháng 11 năm 2006 về triển khaicấp Giấy chứng nhận quyển quyển sở hữu nhà ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất ở theo các quy định của Luật Nhà ở và Luật Đất đai; Uỷ ban nhân dânthành phố có ý kiến như sau:

1. Về quan điểm của Uỷ ban nhân dân thành phốtrong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất ở theo các quy định của Luật Nhà ở và Luật Đất đai là phải đảm bảotính kế thừa và tính liên tục, chặt chẽ về pháp lý, hạn chế trùng lập về chứcnăng; nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong các quan hệ giao dịchdân sự có liên quan đến bất động sản và lợi ích chung của người dân. Vì vậy,yêu cầu các cơ quan phải thông suốt quan điểm trên khi thực hiện triển khai ápdụng các quy định của Luật Nhà ở và Luật Đất đai về cấp Giấy chứng nhận quyềnsở hữu nhà ở và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố.

2. Chấp thuận báo cáo, đề xuất của Sở Tàinguyên và Môi trường về tiếp tục thực hiện hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhậnđối với các căn nhà, đất có giấy tờ hợp lệ, đã được các cơ quan Nhà nước ta vàChế độ cũ thực hiện cấp Giấy chủ quyền nhà, đất, trước thời điểm thực hiện cấpGiấy chứng nhận (Giấy hồng) theo Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994của Chính phủ và thực hiện hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận đối với cáctrường hợp nhà, đất chưa có giấy tờ hợp lệ theo đúng thời hạn quy định tại Nghịđịnh số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành LuậtĐất đai là ngày 01 tháng 01 năm 2007 hoàn tất.

3. Đối với nhà ở, đất ở đã được cấp Giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở Quyền sử dụng đất ở theo Nghị định số 60/CP ngày05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ và nhà ở, đất ở đã được cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất có ghi nhận tài sản trên đất theo Nghị định số 181/2004/NĐ-CPngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ khi chủ sở hữu nhà ở, chủ sử dụng đất ởcó nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận thì thực hiện cấp đổi theo quy định. Các cơ quanthực hiện chức năng cấp Giấy chứng nhận, không bắt buộc chủ sở hữu nhà ở, chủsử dụng đất ở cấp đổi Giấy chứng nhận khi họ chưa có nhu cầu cấp đổi Giấy chứngnhận.

4. Về mẫu Giấy chứng nhận khi thực hiện cấpGiấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - Quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp chủsở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở hoặc chủ sở hữu nhà ở không đồngthời là chủ sử dụng đất ở thì thực hiện theo mẫu được quy định tại Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng. Đối với việc cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất khi chưa có xây dụng công trình trên đất thì thựchiện theo mẫu Giấy chứng nhận được quy định theo Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

5. Về nhân sự và bộ máy thực hiện việc cấp Giấychứng nhận quyền sở hữu nhà ở - Quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sởhữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dânquận, huyện chủ động cân đối, sắp xếp, luân chuyển nhân sự theo thẩm quyền, đảmbảo tính kế thừa về các số liệu đã tổ chức kê khai trong việc cấp Giấy chứngnhận theo tiến độ được quy định tại Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng10 năm 2004 của Chính phủ và đảm bảo ngày 01 tháng 01 năm 2007 hoàn tất đối vớinhà ở, đất ở được nêu tại Điểm 2, Công văn này.

6. Trong thời gian chờ Uỷ ban nhân dân thànhphố, Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở - Quyền sử dụng đất ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ởtại thành phố, giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷban nhân dân quận, huyện và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện Điểm1, Điểm 2, Điểm 3, Điểm 4 và Điểm 5 tại Công văn này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín