BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 90/BXD-HTKT
V/v: Tình hình quản lý các bãi chôn lấp chất thải rắn của 3 thị xã Đồng bằng sông Cửu Long.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh Đồng Tháp,Kiên Giang, Bạc Liêu

Dự án cấp nước và vệ sinh cho 3 thị xã Đồng bằng sông CửuLong là Sa Đéc, Hà Tiên, Bạc Liêu được triển khai bằng nguồn vốn viện trợ khônghoàn lại của Chính phủ Úc, đến nay các hạng mục của 3 tiểu dự án đã cơ bản hoànthành, trong đó hạng mục xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn của 2 thị xã SaĐéc và Bạc Liêu đã đi vào hoạt động. Hiện tại, do không có đất để phủ kín rácnên việc vận hành các bãi chôn lấp đã không thể tuân thủ đúng quy trình kỹthuật chôn lấp hợp vệ sinh như dự kiến của thiết kế, vì vậy các bãi chôn lấp đãvà đang gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt về mùa mưa bãi chôn lấp rác đã trởthành hồ chứa nước mưa, nước mưa và nước rỉ rác không được xử lý đã chảy trànra các vùng xung quanh có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước của khu vực.

Các bãi chôn lấp chất thải rắn mới đi vào hoạt động nhưngthực trạng vấn đề ô nhiễm rác có những tác động tiêu cực đến môi trường và sứckhoẻ cộng đồng. Để khắc phục tình trạng nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND cácTỉnh cần quan tâm chỉ đạo và làm việc với nhà tài trợ AusAID để có phương án xửlý cần thiết đảm bảo cho các bãi chôn lấp được quản lý vận hành đúng quy trìnhkỹ thuật và hạn chế gây ô nhiễm môi trường về mùa mưa.

Bộ Xây dựng mong sớm nhận được báo cáo về nội dung trên bằngvăn bản của UBND các Tỉnh.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH 1 thành viên CN&MT đô thị Đồng Tháp;
- Công ty CN&MT đô thị Bạc Liêu;
- Lưu VP, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính