BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 90/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn thẩm tra dự toán, đơn giá.

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Tổng công ty Cảng hàng không miềnTrung

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 637/MAC ngày 6/5/2011 của Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung về chi phí tưvấn thẩm tra dự toán, đơn giá. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng côngtrình được thực hiện theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởngBộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựngcông trình. Đối với chi phí tư vấn thẩm tra dự toán thực hiện bù giá theo Thôngtư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá vàhợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xâydựng; và đơn giá thanh toán như nêu tại văn bản số 637/MAC được xác định bằngcách lập dự toán trên cơ sở nội dung công việc tư vấn thực hiện, chi phí chuyêngia, chi phí quản lý, chi phí khác, thuế, lãi… như Phụ lục hướng dẫn tại Quyếtđịnh số 957/QĐ-BXD.

Tổng công ty Cảng hàng không miềnTrung căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh