CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 90/ĐC-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2008

ĐÍNH CHÍNH

LỖICHÍNH TẢ TRONG NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2008/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2008 CỦA CHÍNHPHỦ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THỂ CƠ SỞBẢO TRỢ XÃ HỘI

Do sơ suất trong quá trình biêntập, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, xin đính chính lỗi chính tả trong Nghịđịnh số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ Quy định điềukiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội,như sau:

- Tại trang 7 dòng 14 từ trênxuống, viết là: “a) Cơ quan thẩm định nêu tại Điều 18 Nghị định này”.

Nay xin sửa lại là: “a) Cơ quanthẩm định nêu tại Điều 17 Nghị định này”.

- Tại trang 10 dòng 15 từ dướilên, viết là: “theo quy định tại Điều 17, Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Nghị địnhnày”.

Nay xin sửa lại là: “theo quyđịnh tại Điều 16, Điều 17, Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Nghị định này”.

Nơi nhận:- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu Văn thư, KGVX (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
Nguyễn Thị Kim Ngân