BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90 LĐTBXH-CSLĐVL
V/v Thay đổi nội dung hợp đồng lao động về trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

Cty Liên doanh TNHH Hoa-Việt
Phường Long Thành, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 103/Hv ngày 10/12/2002 của quý Công ty hỏi về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Khoản 2 Điều 33 Bộ Luật Lao động có quy định: Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có nhu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cáo cho bên kia trước ít nhất là ba ngày, Việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

2/ Khoản 1 Điều 42 của Bộ Luật Lao động quy định: người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên khi chấm dứt hợp đồng lao động (trừ một số trường hợp quy định tại khoản 2 điều này).

Căn cứ quy định nêu trên, thì sự thoả thuận của hai bên trong trường hợp mà quý công ty nêu là phù hợp với quy định của pháp luật lao động hiện hành./.

TL BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng