BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/TCT-CS
V/v chính sách thuế của hoạt động khai thác khoáng sản

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 461/CT-THNVDT ngày 20/5/2013 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc ưu đãi thuếTNDN đối với hoạt động khai thác khoáng sản của DNTN Anh Thụy. Để có cơ sở trảlời Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Thuế đề nghị Quý Bộ có ý kiến về hoạtđộng của Doanh nghiệp Tư nhân Anh Thụy có phải là hoạt động khai thác khoángsản hay không? Nội dung vấn đề được Tổng cục Thuế tóm tắt như sau:

- DNTN Anh Thụy thành lập tháng12/2009, ngành nghề kinh doanh: khai thác cát, sỏi; vận tải hàng hóa bằng ô tôchuyên dụng; chuẩn bị mặt bằng (san lấp).

Tháng 1/2010 Công ty cổ phần khoángsản và đầu tư Thiên nhiên (là đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấpphép khai thác mỏ khoáng sản) ký hợp đồng bán 21.500 m3 đất tầng phủ tại núi SơnTrà, xã Bình An, huyện Kiên Lương cho DNTN Anh Thụy. Trong hợp đồng mua bán quyđịnh DNTN Anh Thụy tự tổ chức khai thác bằng cách dùng máy móc, thiết bị khaithác đất và vận chuyển tầng đất phủ đi bán thành phẩm (đất, đất san lấp mặtbằng) giao tận nơi cho người mua hàng.

* Căn cứ vào công văn số461/CT-THNVDT nêu trên của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang và Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2012(Khai thác đất đồi, đất phủ không thuộc danhmục khai thác trong Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ) thì hoạt động nêu trêncủa DNTN Anh Thụy không phải là hoạt động khai thác khoáng sản do DNTN Anh Thụykhông thuộc trường hợp được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấyphép khai thác khoáng sản theo quy định và hoạt động khai thác của DNTN AnhThụy chỉ là hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng.

* Tuy nhiên tại Danh mục khoáng sảnlàm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng lại quy địnhđất sét, đất đồithuộc Danh mục khoáng sản làm vật liệu xây dựng không được phép xuất khẩu.

- Tại khoản 2 Điều 4 Chương 2 Nghịđịnh số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/8/2011 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môitrường đối với khai thác khoáng sản lại quy địnhđất khai thác để san lấp,xây dựng công trình là hoạt động khai thác khoáng sản thuộc diện chịu phí bảovệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

- Tại Điều 2 Hợp đồng kinh tế vềviệc mua bán đất tầng phủ giữa DNTN Anh Thụy và Công ty CP Khoáng sản và Đầu tưThiên Nhiên lại quy định: DNTN Anh Thụy chịu trách nhiệm nộp các khoản thuếtheo quy định của Nhà nước (thuế VAT, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường)

- Tại Điều 3 Chương I Luật thuế tàinguyên năm 2009 số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009 của Quốc hội quy định:

"Điều 3. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế tài nguyên làtổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tàinguyên".

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp DNTN Anh Thụy tổ chức hoạt động khai thác và vận chuyển tầng đất phủđi bán thành phẩm, chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế theo quy định của Nhànước (thuế VAT, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường) thì doanh nghiệp đãthực hiện hoạt động khai thác khoáng sản.

Do vấn đề này hiện nay quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật còn chưa thống nhất. Vì vậy, để có cơ sở giảiquyết vướng mắc đối với trường hợp DNTN Anh Thụy, Tổng cục Thuế kính đề nghịQuý Bộ cho ý kiến về hoạt động của Doanh nghiệp Tư nhân Anh Thụy có phải làhoạt động khai thác khoáng sản hay không để Tổng cục Thuế có cơ sở hướng dẫnđơn vị về chính sách thuế liên quan, trong đó Tổng cục Thuế nghiêng vềphương án trường hợp của Doanh nghiệp Anh Thụy là hoạt động khai thác khoángsản.

Xin trân trọng cám ơn sự phối hợpcông tác của Quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn